YouTube - Porsche Panamera Turbo - exterior views (part 2)

YouTube - Porsche Panamera Turbo - Exterior views (part 3)

YouTube - Porsche Panamera Turbo - interior views

YouTube - Porsche Panamera Turbo - driving footage

YouTube - Porsche Panamera Turbo - driving footage (part 2)

YouTube - Porsche Panamera - production shots